PUISI SUFISTIK JALJALUT

Sumber: kitab Mamba Fi Ushul Al-Hikmah Karya Al-Buni.
Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Anugerah agung semoga tercurah Pada sebaik-baik ciptaan-Nya Muhammad sang penghapus segala salah segala sesat Ku memohon dengan isim yang tinggi nilainya Dengan perantara Ajin, Ahujin Jaljalyut Halhalat   Oh Tuhanku Jadilah Engkau penghilang celaka dan bala Dengan Hayyin menjadi jelas segala cita Dengan Hallin dengan Halhalat   Oh Tuhanku hidupkan hati setelah mati Dengan mengingat Mu Satukan dalam hatiku ilmu dan hikmah Sucikan dari kotor dan salah Tambahkan aku keteguhan kepadaMu   Oh sang maha benar dengan haq Tertuang dalam hati limpahan kasih Dengan hikmah Sang Kuasa hatiku berbunyi Cahaya-cahaya meliputiku dari segenap penjuru Haibah Sang Kuasa menaungiku   Maha suci Engkau Oh Sebaik-baik Pencipta Oh Sang Maha karya Sang Maha Mulia Pancarkan padaku cahaya yang melimpah dahsyat Bangkitkan bangkai hatiku dengan Thaythaghat Kenakan aku pakaian kuasa dan martabat Hentikan tangan musuh dariku dengan Gholmahat bentengi aku dari musuh dan pendengki dengan kebenaran Syamakh Asymakh Sallamat Samat   Dengan Mihrasy Shamsham dan huruf tilsam Dengan Mihrasy Thomthom padam segala api Dengan cahaya agung B�zikh dan Syaronthokh dengan kesucian Bark�t berlalu gelap   Oh Tuhan sempurnakan hajatku dengan cahaya dengan Asymakh paripurna segala hasrat segera Oh Sang Pemudah Mudahkan segala urusanku Berikan aku kemuliaan Selamatkan aku dalam samudera Berikan keindahan pulaunya Turunkan padaku tirai penutupnya   Dengan kebenaran huruf yang bertemu dalam abjad Hantarkan hatiku pada maksud dan Hasrat dengan rahasia huruf yang termantra dalam jimat hantarkan aku pada segala cita menjadi satu dengan apa yang ada dengan Yahin Yahuh Namuh Ashaliya dengan shalshalat mudahkan urusan bahagia mulia   Oh Sang Pemilik Keagungan dengan Kaf dalam Kun cukupkan aku dengan Nash Selamatkan aku dari teror dan tekanan Engkaulah harapan sarwa sekalian alam limpahkan aku rizki curahan rahmat Engkaulah harapan hati yang patah oleh salah tulikan, bisukan dan butakan musuh kami wahai Sang Pemilik Keagungan dengan Khausamat, kelukan mulut mereka Dalam Khausam, Dausam dan Barasam Kubertahan dengan isim mulia dari kesalahan Luluhkan untukku hati sarwa alam dengan syalmahat Kenakan aku busana terima   Ya Allah Berkahi segala usahaku Lepaskan buhul kesukaran Yahuh Armahat Yahin Yayuhin wahai sebaik-baik pencipta Oh Dzat yang menumbuh kembangkankan Segala rizki yang ada pada kami karena kemurahannya Dengan Asma Mu kutolak musuh dari segala penjuru Dengan Asma ini bubarkan mereka dari jauh   Engkaulah Harapanku Tuhanku Oh Junjunganku Halau barisan musuh yang siap siaga jika mereka melempariku Wahai sebaik-baik tempat meminta Semulia-mulia pemberi   Wahai sebaik-baik yang diharapkan kebebasan sebuah bangsa Dengan Sandad Kahir dengan cacah jiwa Aizam Bahrat Tibriz yang terformasi dengan Lam lampu dipandu Takir cahaya menuju rahasia pencipta Sinar Pelita pada cahaya yang membuat bangga Abarikh Bairukh dan Damikh Syamarikh Syirakh Syarukh Syalmakhat   Dengan wasilah Yamlikh Tsamyatsa dan Yanukh setelahnya Damikh Yasmukh semerbak harum sarwa mayapada Kamahin, Biyahin serta Awahin seluruhnya   Dengan Hasykah Hasykah terbentuklah semesta huruf Bihram itu unggul dan mulia kegelapan berlalu sudah oleh asma tongkat musa Aku memohon kepadamu, Ya Allah dengan rahasianya permohonan orang yang hina, menuju kepadamu semua manusia   Dengan isim ini tuntunlah bintangku menuju cahaya semarak sepanjang masa sepanjang hari wahai cahaya jaljalat Ya Syamkhitsa Ya Syalmakha engkaulah Syamlakh Ya Ithala kelegaan udara jernih sudah kepadamu kekuatan dan daya upaya bagi siapa saja yang datang dan mengharap pintu sayapmu terbuka maka habislah gelap   Dengan taha yasin thasin untuk kami hadirlah selalu dengan tha sin mim kebahagian menuju Dengan kaf ha ya ain shad Cukuplah sebagai pelindungku Dari segala kejelekan yang selalu mengikutiku   Dengan ha mim ain sin qaf Cukuplah sebagai penjagaku Karenanya gunung berguncang Dengan alif lam mim shad Kutarik hati semesta alam tuk menghadap   Dengan alif lam mim ra Aku bertajalli dengan isim dan ruh yang tinggi Dengan qaf nun shad dan lam mim ra segala rahasia didalamnya dan apa yang ada Dalam kitabullah dari setiap surat Ayat dan huruf-huruf yang terhormat Aku memohon kepadamu dengan Quran, dengan seluruh kitab, dengan asma Mu yang mulia, dengan ayat-ayat yang terpisah   Ya Tuhanku Sungguh Aku berdoa kepadamu, Sungguh aku bertawasul dengan seluruh ayat yang ada dengan rahasia huruf yang termantra dalam jimat dengan cahaya Isim dan Ruh yang terbit semburat tiga tongkat yang berbaris setelah cincin diatasnya tergambar busur panah yang melengkung panjang   Mim thamis yang terpisah-pisah dan Tangga Bergabung dengan dua buli-buli ditengahnya seperti semut yang berbaris empat menunjuk pada kebaikan rizki yang berkerumun rapat   Ha dan Bunga berbentuk bintang Disusul wawu yang terbentang Laksanai lengkung pipa menggulung rahasia Sebagaimana yang awal, terakhir adalah cincin Dengan sudut segilima yang meliput rahasia   Didalamnya terdapat Ahdu, Mitsaq,Wa�d dan Wafa terpungkas misik, kapur barus dan embun Shalawat tersuci dan Tahiyyat terkhidmat Semoga tercurah pada sang mustafa (Muhammad SAW) Dan umat yang mengikutinya. Puisi sufistik ini berisikan rangkaian doa yang di kalangan ahli ibadah dikenal memiliki �power� yang sangat dahsyat dan banyak fadhilah di dalamnya. Tentu syaratnya yaitu meyakini dan menjalani pesan-pesan di dalam puisi tersebut. Puisi ini ada dalam dua versi yaitu Jaljalut Kubra dan Jaljalut Syughra. Jaljalut Kubra terdiri dari 225 bait, sedangkan Jaljalut Syugra terdiri dari 60 bait dan merupakan ringkasan dari Jaljalut Kubra. Perhatikan banyak kalimat dalam Puisi Jaljalut yang mengandung asma-asma ganjil. Berikut bersi arab nya:

???? ???? ???? ???? ?? ?????���� ??? ??? ?????� ?????? �?????

?????? ?? ??????? ??? ??? ????����� ????? ?? ??? ????????? ??????

????? ?????? ???????? �?????����� ??? ????? �??????? �?????

??? ?? ???? ???? ????� ??????����� ???� ???? ???� ???� ???????

????? ????� ????? ?? ??? ????����� ????? ??????? ???? ??????

??? ?? ???? ??? ?????� ?????����� ???? ?? ???? ?? ?????� ??????

????? ????? ??????� ??� ??????���� ???? ?????� ???????� ?????

???? ??? ???? ????? �???? � � � �????? ?????? �?????? �???????

????? ?? ??????? ?? ??? ????���� ????? ??????? ?????? �??? ????

??????? �??????? �?? ??? ?????���� ??? ??? ????? ?????? �?? ???

??? ?? ?? ??????? �???? ????���� ???? ????? �??? �???? �??????

??? ? ???????? �????? ???????���� ???? ??? ??????? �???? ??????

??? ???????? ?? ???? �??????���� ???? ???? �???? ????? ???

?????? ????? �????? ?????���� ?????? ????? ??? ?????? �?????

????? ???? ???? ��? ??????��� ?????? ????? �?? ??????? �?????

??? ???? ?? ???? �??????? ??????��� ??????? ???? ????? �?? ?????

????? �????? �?? ???? ???????��� ?? �????? ??????? �??? ???????

?????? ???? ?????? ??? ??????��� ????? ??? ??????????? ?? ?????

?????� ???� ????� ??? ??????��� ???? �???? �??????? ???????

???? ???? ????? ?? ???????����� ?????? ???????? ????� ???� ???

????? �? ????? ��????� �???????���� ??? ????? ???? ????? �???????

??? ?????? ?? ???????? ???? ??���� ???? ???? �???? �?????? ��?????

??????? ??� ??? ??? �??????���� ???? ????? ???????? �??? ???

???? �???? �?????? �???? �????����� ???? ??? ????� ?????? ?? ?????

???? ????? ??? ???? ???????���� ??????? ?? �?? ?????? �??????

??? ???? �?? �????� �??????��� ?????? ?????? ?????? ?? ?????

???? ???? ???????? ???????����� ???? �??????? �?????� �???????

????? �??? �?????? �?? ??? ?????���� ???? �???? ?????� ????? �?????

????? ? ?????� ? ?? �??? ?????��� ??? ?? ??? ??????? ?? ???? ???

???? ?? ??????? ?? ??? �?????���� ??????? ?????? ?? ????? �???????

???? ????? �?? ???? ��???????��� ???? ???? ????? �?? ??? ?? �???

??? ??? ????? �????? ?? �???��� ??? ??? ?????? ??? ???? �????

??????� �?????? ��?????? �?????�� ???????� ????? �?????� ??????

????? �???? �?????? �????� �?????��� ???? �???? �??????� ????� ?????

??????? �????? ? ?????� ?????���� ??????� ?????� ????� ??????

?????? ?????? ? ?? ???� ??????���� ??????� ?????� ??? ????? ????

??? ?? ??? ??? ???? ????? � � � �???? ????? ??? ???� ???????

???? ???? ?? ???? ????????�������?????? ????? ???? ?????

???? ??????� ???� ???????����� ????? ??? ???? ??? ?????? ?????

??????? ?? ??? ???? ???????����� ????? ?? ??? ?� ?? ????? ?????

??? ????? ?????? ???? ?????�������??? ?????? ???????� ?? ??? ?????

??? ????? ?? ????? ??? ????��������??? ?????? ??? ??????? ??????

?? ????? ?????? ??????? ??? ???���� ???? ????? ?????? ???? ???

???? ? ?? ? ?? ?? ???��������� ??????? ??? ??????????� ?????

????� ? ?? ?? ?? ??? ? ?????����� ???????? ?? ??? ???? ??? ???

??? ??? ????� ??? �? ?????? � � � ???????? ????? ??????? ??????

???? ? ???� ??? �??? �???????����� ????? ???? ????????? ??????

????� ?� ???� ???� ??? �???????���� ???? ???? ????? ?????? ?? ???

???? ? ??? �??? ??? ????????����� ?? ????? ???????? ???? ??????

??? ?? ???? ???? ?? ?? ???? � � � �?????? ?? ?????? ?????

????? ??????? ?????? ????�������� ??????? ????? ????? ????

????? ?? ???? ??? ?????������������ ????? ??????? ???? ??????

???? ???? ????? ?? ?????? � � � �???? ???? ????? ??????? ?? ???

???? ???? ????? ??? ????�������� ??? ????? ??? ??????? ??????

???? ???? ???? ??? ????������������� ??? ????? ????????? ??????

?????? ??? ??????? ?????����������� ???? ??? ??????? ?????? ?????

???? ???? ??? ??? ?????������������ ?????? ????? ?? ?????? ?????

?????? ??? ??????? ????������������ ?????? ????? ??????? ?? ???

??? ????? ???????? ?????? ?????? � � � ??????? ???????? ??????? ?????

????? ???? ?? ???? ?????����������� ??? ??????? ??????? ?? ???? ???

@@@

0 komentar:

Post a Comment