KITAB SASTRA JENDRA RAHAYU DININGRAT BAHASA SUNDA

KITAB SASTRA JENDRA RAHAYU DININGRAT

Kitab Sastra Jendra Rahayu Diningrat Sebelumnya saya mohon maaf kepada pembaca semua karna saya menulis dengan persi Bahasa Sunda itu karna saya pribadi berasal dari tanah Sunda dan saya belajar melalui Guru guru dari tatar sunda dan saya mendapatkan Kitab ini dari sesepuh sesepuh asli tatar sunda. Ieu paparan beunang ngumpulkeun jeung meunang meutikan tina buku riwayat Islam di pulau Jawa nu dipimpin ku "WALI SINUHUN GUNUNGJATI " di Cirebon jeung tina " MUSLIMIN MUSLIMAT " bilih aya sumawona seueur lepatna. mugi ulah kirang pangakseni sareng hapunten, margi penulis sanes tukang berelmu di kumpulkeun soteh sugan aya paedahna kangge jalma nu keur dialajar,satiasa tiasa diringkeskeun' kumargi qitab qitab aslina basa melayu sareng sareng buku tembang dihias ku purwakanti, sareng wejangan ti sepuh sepuh kapungkur janten pikeun diajarmah sesah ngahartoskeunnana. MUGI KATAMPI KU ASTAKALIH KAMANAH KUWENING GALIH KAAMALKEUN LILAHITAALA mimiti jisim kuring nulis ieu kitab, ngalap berkah tina jenengan Alloh ta,taala nu murah di Dunya ka umat umatna sakabeh, jeung nu asih di akherat ka umat umatna anu mu'min, ari rohmatna Alloh Ta,alla kasalemetannana turun ka atas panutan urang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. jeung ka para sahabatna rawuh kulawargana sakabeh. WAJIB MA'RIPAT KA ALLAH TA'ALLA Ari ma'ripat ka Allah Ta'alla teh wajib ka sakabeh jalma mukalaf tegesna di jalma nu geus aqil baleg, eta wajib teumeunang heunteu karana aya dawuhannana Kanjeng Nabi Muhammad salalahu Alaihi Wasalam Kieu Awwaludini Maripatulohi ta'alla Anu pihartieunana kieu : Awal awalna urang nyekel agama the kudu nyaho heula ka Allah ta�alla Supaya enggoning manusa ngalakonan ibadahna syah ditarima amal ibadahna ku Allah ta alla. Sabab tadi oge� AMAL teh kudu kalawan ELMU. Upama teu kalawan elmu batal tegesna teu jadi samangsa mangsa teu jadi tangtu moal aya mangpaatna pikeun di akherat, ngan ukur keur di dunya wungkul. Tapi dina soal Elmu mangkade kaliru, ari hartina elmu teh KANYAHO. Tapi lain kudu nyaho kana syarat syah, batal ibadahna bae. Tapi kudu jeung nyaho (MA�RIPAT) ka allah jeung ka Rasululloh sabab eta teh lil ibarat atawa gudangna keur piwadaheun amal ibadah urang sarerea. Ulah teu puguh sokna. Ibarat lamun di dunya mah amal mibadah teh keur ngumpul ngumpulkeun papas imah ,saperti :meja,korsi,lomari jeung saliana ari ma�ripat ka Allah ta�alla ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu geode, nyaeta supaya eta barang barang nu beunang hese cape teh, merenah puguh tempatna supaya geunah nyicingannana,karana sanajan boga barang loba, sarta aralus,hargana mahal,umpama teuboga tempat (imahna) rek dimana di tendeuna? Naha rek sina pabalatak bae diburuan di pipir pipir.atuh dicicinganna oge piraku rek aya kagenahanana da meureun kapanasan kahujanan keurmah teungeunahdicicinganna the ,jeung barang barangna oge tangtu babari ruksak, moal tulus jadi kanikmatanana.komo deui umpama urang boga tekad Amal ibadah the, keur bawaeun engke ka akherat, atuh beki wajib Ma�ripatna ka Allah ta�alla the, sabab pikeun tempat pangbalikan tea. Umpama teu dikanyahokeun ayeuna, naha kira kirana bias dating engke kana tempat asal urang dating tadi? Kapan dina sakaratil maotmah geus moal aya tayaeun deui. Jeung geus moal boga akal deui kungarasakeun kayeuri oge, jeung geus moal boga akaldeui ku ngarasa kanyeri oge, sabab tadi oge ceuk hadis,umpama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah,ka rosululloh ayeuna keur di dunya, engkena oge di akherat tetep lolong bae, samangsa mangsa lolong tegesna poek diAkherat, atuh beubeunangan urang ti Dunya anu sakitu hese cape the, rekdi bawa kamana? Kusabab teu bias dating ka Allah,kana asal urang tadi sarerea, palangsiang babawaan the bakal dibawa utrak atrok,dibawa asup ka enggon siluman, babawaan urang dijieun kakayaan di nagarana, urang dijieun badegana. Kuayana kitu ayeuna urang meungpeung di dunya keneh kudu iktiar kudu ditiung samemeh hujan, tegesnakudu nganjang ka pageto nyaeta kudu paeh samemeh paeh karana mun teu bias paeh heula sajeroning hirup moal nyaho ka akherat, karana nyaho ka Akherat the kudu bias paeh,heula kapan ceuk dalil; oge : �ANTAL MAOTTU QOBLQL MAOTU � Jadi geuning Akherat asal urang the, kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna, supaya engke ulah nyasab deui, paeh palatat polotot, jeba-jebi, larak-lirik neangan jalan. II. JALAN-JALANA MA�RIPAT KA ALLAH TA�ALA Ari jalan jalana Ma�ripat ka allah ta�ala, eta aya dua jalan, aya nu tihandap kaluhur, jeung aya nu��� tiluhur kahandap (1)��� Ari nu tihandap kaluhur, nyaeta anu MASANTREN heula, ngaji kitab Quran jeung terus ngalakonan ibadahna rukunanu lima perkara. Tah anu kitu the ibadah keur jalan ma�ripat ka Allah ta�ala, Tapi hanjakal, lolobana mah tara diteupikeun kana Ma�ripat na, lantaran kaburu betah, kaburu ngeunah dina ASMANA, tegesna geus ngarasa nikmat dina pal nunjukna (papan merk nu nuduhkeun tempat ), padahal upama diteruskeun Ma�ripat kana DAT SIPATNA Allah ta�ala plraku teu undak kanikmatannana. Da geuning karek dina ASMANA Wungkul geus sakitu kanikmatannana. (2)��� Ari jalan anu tiluhur kahandap, nyaeta anu nyumponan dalil tadi nyaeta ������������������ : �AWALU DINI MA�RIPATULLOHI TA�ALLA�, jalanna lain tina MASANTREN Wungkul ,tapi kudu daek ngisat diri nyaeta kudu daek tirakat, kalawang jeung ichtiar neangan pigureunana GURU ANU MURSID, sabab moal weruh tanpa guru. Kusabab eta mana ku urang anu kudu disusul? Teu aya deui lian ti TAREKATNA WALI anu kudu disusul, sabab eta anu bias nepi kana ma�ripat kana SIPAT ALLAH TA�ALLA nu kasebut JOHAR AWAL tea, Nyaeta hakekatna Muhammad tae da piraku teu aya lelebaranana pikeun urang sarerea, saba tadi oge para WALI pangna sakitu poharana tatapa the pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka allah ta�ala. Kusabab kitu hayu atuh urang pada tareangan ku sarerea eta TAREKAT WALI teh, sabab upama the buru buru kapanggih tangtu urang moal bisa baralik deui ka asal, pasti nyawa urang engke bakal marakakayangan atawa nitis menitisan balik deui ka dunya kana barabg abu keuna kuruksak deui, jadi heunteu bisa nyumponan kana dalil : �INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI ROJI�UN� Anu hartina� : Asal ti allah kudu balik deui ka allah. Kusabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada baringung keneh padapada percaya oge, lantaran urang pada teu ngarasa tadi inditna ti allah ta�ala� turunna ka alam dunya. Tapi kusabab� aya dalilna kitu gancang bae ngaku� yen urang� asal ti allah Tapi ngakuna teh ngan sasemet biwir wungkul, kapaksa ngaku soteh sieun disebutkeun KUFUR-KAFIR karena heunteu percaya kana dalil da atina mah kekeuh poek teu kaharti kusabab teu karasa. Kusabab eta ayeuna pribados rek mere panerangan saeutik malah mandar tiasa percaya jeung karaosna, urang tadi asal ti allah the kieu kateranganana, urang papay ti handap ka luhur supaya kaharti ku akal. 1)����� Mimiti Urang Tumarima Asal timana? Nu kaharti jeung ku umum, urang asal the kaluar ti indung 2)����� Teruskeun papay deui ka luhurna, ari indungurang asal timana ? tangtu indung urang asal ti nini 3)����� Ari nini urang asal ti mana ? teu salah deui asalna kaluar ti buyut 4)����� Ari buyut asal ti mana ? tangtu kaluarna ti bao 5)����� Ari Bao asal na ti mana ? nya asalna kaluar ti Janggawareng 6)����� Ari Janggawareng asal ti mana ? tangtu kaluar ti udeg udeg 7)����� Ari udeg udeg kaluar timana ? tangtu asalna kaluar ti kakait siwur, saterusna kitu bae indung deui ti indung deui tepi ka babu hawa 8)����� Ari babu hawa asal timana ? ku sakaol ceuk hadis, asalna babu hawa teh tina iga burung nabi adam 9)����� Ari nabi adam asal ti mana ? diterangkeun ku hadis, asalna nabi adam� the tina aci bumi, aci seuneu, aci Cai, Jeung Aci Angin 10)�� Ari Aci bumi-seuneu-Cai-Angin asal na timana ? diterang- keun deui ku hadis, aci �bumi seuneu-Cai-Angin the asal tina NUR MUHAMMAD, Cahaya opat perkara (1)��� Cahaya Hideung hakeketna Bumi (2)��� Cahaya Bodas Hakekatna Cai (3)��� Cahaya Koneng hakekatna Angin (4)��� Cahaya Beureum hakekatna Seuneu 11)�� Ari NUR MUHAMMAD asal timana ? eta oge diteurangkeun ku hadis asalna tina NUR MAHA SUCI, nyaeta tina JOHAR AWAL tah semet eta buntu, sabab diterangkeun ku Hadis jeung Qur�an eta JOHAR AWAL teh bibitna TUJUH BUMI TUJUH LANGIT sarawuh eusina kabeh. Jadi anakitu tadi ceuk dalil asal ti Alloh the nyaeta asal tidinya tina JOHAR AWAL tea. Sipatna caang padang nyaeta gulungan Dat jeung Spiat Maha Suci, kakara jeneng Asma Allah. cahayaBeureum jadi hakekatna lapad��Alip cahaya Koneng jadi hakekatna lapad �..Lam Alip cahaya Bodas jadi hakekatna lapad �..Lam Akhir cahaya Hideung jadi hakekatna lapad�..He johar Awal jadi hakekatna lapad�..Tasjid kitu kateranganana, jadi eta cahaya nu kasebut di luhur the nu disebut ismudat tea, hartina Asmana Datlaesakamislihi atawa Asmana Nu Maha Suci,,, ceuk anu ahli padikiranmaaah Latipah tea tah engke�� the kudu bisa balik deui ka dinya�� nu matak kacida wajib di kayahokeunana ti ayeuna geura susul Tarekatna anu bisa miceunhijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta Dat Sipatna Allah ta�alla sing kapanggih jeung hakekatna Tasjid Muhammad, anu aya dina wujud pribadi , tah eta anu bakal bisa ngaburak barik hijabna ka Allah ta�alla umpama bisa kapanggih insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasaan � Mulih ka jati mulang ka asal � ari nu mulih ka jatiteh nyaeta Rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina NURULLAH ( Johar Awal ) ari nu mulang ka asal nyaeta jasmani ngajadi asalna deui, nyaeta ngajadi NUR MUHAMMAD cahaya opat rupa deui Beureum,Koneng , Bodas, Hideung, samangsa mangsa balik ka Asal, nya ngarana sampurna, hartina beak, bersih beak rasana, beak jasmanina

0 komentar:

Post a Comment