HIZIB AZ-ZAJR, Amalan Wirid Thoriqoh Syaikh Ahmad At-Tijani

Tijani

??????? ???????, ????????????? ???????? ?????,� ????????????? ???????? ?????, ???????????? ????? ????, ????? ?????? ????? ??????? ?????? ???????, ??????? ????? ?????????? ???????????, ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??????????, ??????????? ??????????? ???? ???????? ??????????, ?????????? ????????? ??????????, ??????? ????? ???????? ?????????. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.Aamantu billaah, wa�tashamtu bihaulillaah, watahash-shantu bi hishnillaah, watawakkaltu �alallooh, walaa haula walaa quwwata illaa billaah, bismillaahil khaa-liqil akbar, wahuwa hirzun maani�un mimmaa akhaafu wa ahdzaru, laa qudrata limakhluuqin ma�a qudratil khaaliq, yuljimuhuu bilijaami qudratih, wakaanalloohu qawiyyan �aziizaa. �Dengan menyebut asma� Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku beriman kepada Allah. Aku berpegang teguh pada kekuatan Allah. Aku berbenteng (berlindung) dengan benteng Allah. Aku bertawakkal kepada Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pencipta lagi Maha Besar. Dia adalah Tempat berlindung yang menangkis sebagian apa saja yang aku takuti dan aku khawatiri. Tiada kekuatan /kemampuan bagi makhluk berserta kekuatan Tuhan Yang Maha Pencipta, Yang memberinya kendali dengan kendali kekuatan-Nya. Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Gagah Perkasa. ?????? ??? ?????? ?????, ?????? ??? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ?????????, ?????? ??? ?????? ?????????? ???????????, ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ??????????? ??????????, Nahnu fii kanafillaah, nahnu fii kanafi ra-suulillaah shallalloohu �alaihi wasallam, nahnu fii kanafil qur-aanil �azhiim, nahnu fii kanafi bis-millaahir-rahmaanir-rahiim. Kami didalam naungan Allah. Kami didalam naungan Rasulullah saw. Kami didalam naungan Al Qur�an Yang Agung. Kami didalam naungan �Bismillaahir-rahmanir-rahim. ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ???????? ????? ????? ???????????? ????????. ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ???? ????????? ???????? ????? ????? ??????????? ????????. ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ???????? ????? ????? ?????????? ????????. ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ???????? ????? ??????? ????????? ???????? ??????? ???????? ????? ????????. ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ???????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ??????? ???????????? ??????????, Alfu alfi laa ilaaha illalloohu muhammadur-rasuululloohi �alaa aktaa-finaa nusyirat. Alfu alfi laa ilaaha illalloohu muhammadur-rasuululloohi fii quluubinaa hu-syirat. Alfu alfi laa ilaaha illalloohu muham-madur-rasuululloohi �alaa ru-uusinaa nushibat. Alfu alfi laa ilaaha illalloohu muhammadur-rasuululloohi tahuulu bainanaa wabaina saa�atis-suu-i idzaa hadharat. Alfu alfi laa ilaaha illalloohu muhammadur-rasuululloohi daarat binaa suuran kamaa daarat bimadiinatir-rasuul. Sejuta �laa ilaaha illallooh, muhammadur-rasuu-lullah� terbentang di atas pundak-pundak kami. Sejuta �laa ilaaha illallooh, muhammadur-rasuulullah� terkumpul didalam hati-hati kami. Sejuta �laa ilaaha illallooh, muhammadur-rasuulullah� terpasang diatas kepala-kepala kami. Sejuta �laa ilaaha illallooh, muhammadur-rasuulullah� bila hadir, ia menghalangi antara kami dan saat yang jelek. Sejuta �laa ilaaha illallooh, muhammadur-rasuulullah� mengelilingi kami seba-gai pagar, sebagaimana ia mengelilingi kota Rasulullah, Madinah. ????????? ???? ???????? ????? ??????????? ????????????, ????????? ???? ?????? ??? ????? ?????? ????????, ????????? ???????? ????? ??? ??????? ??????????, ????????? ????? ??????????? ???????????? ?????? ???????? ????????? ????????, ???????? ????????, ????????? ???????????, ?????????? ???????? ??????????, ????? ?????? ????????, ????? ?????? ????????, ??????? ??????????? ?????? ??????, ?????????? ????? ????????, Sub-haana man aljama kulla mutamarridin biqudratih. Sub-haana man nafadza fii kulli syai-in hukmuhu wa ahaatha �ilmuhuu bimaa fii barrihii wabahrih. Sub-haanalloohil �azhiimi wa bihamdihii �adada khalqihii waridhaa-a nafsihii wazinata �arsyihii, wamidaada kalimaatihii wa mablagha �ilmihii wa aayaatih. Jalla rabbii wa qadar, �azza rabbii wa qahar, walloohul mu�iinu liman shabar, wala-dzikrulloohi akbar. Maha Suci Dzat Yang mengekang setiap orang yang durhaka terhadap kekuasaan-Nya. Maha Suci Tuhan Yang hukum-Nya berlaku pada segala sesuatu, dan Ilmu-Nya meliputi apa saja yang ada di darat-Nya dan di laut-Nya. Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan Dengan memuji-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya, kerelaan Diri-Nya, bobot �arasy-Nya, panjang kalimat-Nya, serta batas/akhir ilmu- dan ayat-ayat-Nya. Tuhanku Maha Agung dan Maha Kuasa. Tuhanku Maha Gagah Perkasa dan Maha Memaksa. Allah adalah Penolong orang yang sabar. Ingat kepada Allah sungguh sangat besar. ????????? ????? ????? ?????????? ????????? ?????????? ????? ????????, ???????????? ????? ??????, ??????? ???????? ??????????, ??????????? ????? ????????? ???????????????, ??????? ????? ?????????? ????? ???????? ????????????? ???????????, ??????? ???????? ????? ????? ????????? ???????? ???????????????, ?????????? ????? ?????? ????????? ???????? ???????????????, ????????? ????? ????? ???????? ???????????, ?????? ?????????? ????????????, ???????? ?????????? ???????? ???????????. Alloohumma shalli �alaa sayyidinaa muhamma-dinil faatihi limaa ughliq, wal khaatimi limaa sabaq, nashiril haqqi bil-haqq, wal haadii ilaa shiraathikal mustaqiim, wa �alaa aalihii washah-bihii haqqa qadrihii wamiqdaarihil �azhiim, sha-laatan tuftahu lanaa bihaa abwaabur-ridhaa wat-taisiir, watughlaqu biha �annaa abwaabus-syarri wat-ta�siir, watakuunu lanaa bihaa waliyyan wanashiiraa, anta waliyyunaa wa maulaanaa, fani�mal maulaa wani�man-nashiir. Ya Allah! Limpahkan rahmat ta�zhim kepada junjungan kita Muhaammad, pembuka apayang terkunci, penutup apa yang mendahului, penolong kebenaran dengan kebenaran, penunjuk ke jalan-Mu yang lurus, dan (semoga dilimpahkan) kepada keluarga dan sahabatnya dengan sebenar-benar� kehormatan dan derajatnya yang agung. Yaitu shalawat yang dengan perantaraannya terbukalah bagi kami pintu-pintu ridha dan kemudahan, tertutup dari kami pintu-pintu keburukan dan kesulitan, dan� menjadi pelindung dan penolong bagi kami. Engkau, Ya Allah, Pelindung dan Penolong kami, karena Engkau adalah sebaik-baik Pelindung dan Penolong. ???? ?????????? ??????? ??????????? ?????????? * ???????????? ??????? ???? ???????? ????????? ???? ?????????? ???? ????????? ???????? ??????? * ??????? ????????? ???? ????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ????? ???????????? * ???? ???????? ????????? ??? ????????? ?????? Kam abra-at washiban billamsi raahatuhuu * wa-athlaqat ariban min ribqatillalami Man ya�tashim bika yaa khairalwaraa syarafan * Falloohu haafizhuhuu min kulli muntaqimi. Waman takun birasuulillaahi nushratuhuu * In talqahul usdu fii aajaamihaa tajimi Berapa saja rehatnya menyembuhkan kelelahan dengan sentuhan dan membebaskan orang yang cerdas dari jeratan dosa Siapa saja yang berpegang teguh pada kehormatan dengan perantaranmu, wahai sebaik-baik makhluk, maka Allah-lah Yang Memeliharanya dari segala penuntut balas. Siapa saja yang pertolongannya dengan peran-taraan Rasulullah, jika singa-singa bertemu dengan orang itu di sarangnya, singa-singa itu akan kembali memasuki sarangnya. ???????? ???? ????? ?????????? ????????? ??????? ?????????? ????????? ???????????. ????????? ??????? ????? ?????????? ?????? ?????????. ????????? ????? ??????????????. ??????????? ??????? ????? ?????????????. Washallalloohu �alaa sayyidinaa muhammadin wa aalihii washahbihii wasallama tasliimaa. Sub-haana rabbika rabbil �izzati �ammaa yashifuun, wasalaamun �alal mursaliin, walhamdulillaahi rabbil �aalamiin. Semoga Allah melimpahkan shalawat (rahmat ta�zhim) dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. (QS ash-Shaffat : 180-182). _____________________________________ *) Teks Doa diambil dari kitab asli "Khulashoh Syawariq al-Anwar" (KSA), tulisan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani

0 komentar:

Post a Comment