DO’A AS-SAYYID AD-DAMAD R.a

Ijazah : Al-Habib Muhammad bin Ali Syahab, Palembang Pangeran Sukemilung As-Sayyid Ad-damad mengatakan,� Siapa yang ingin mendapatkan keinginannya atau permintaannya dan mendapat kedudukan yang baik, terkemuka dikalangan para penguasa mendapat kejayaan dan terhindar dari kemiskinan, selamat dari gangguan musuh, maka bacalah ayat Al- Mulk ( QS.Ali-Imran : 26-27 ). Inilah Kaifiatu �Amalnya : A.Sholat Hajat 2 Rakaat / Sholat Hajat Nabi Khidir AS. TATA CARA SHOLAT HAJAT NABI KHIDIR AS : Duduk dulu sebelum sholat dan membaca tawasul ini : Al-fatehah�( niatkan )�Ilaa ruuhil Imaami Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bil-faqih, wa Syekh Ahmad Ad-Daroibi, wa syekh Muhammad Darastawaihi,wal Imaami Syafe�i, wa Nabiyullah Khidir AS, wa Ilaa Hadrotin Nabiyyi Sayyidina Muhammadin SAW..bisirril al-faatehah.1x Kemudian berdiri untuk bersiap sholat hajat.( Niat sholat hajat seperti biasa ) Rakaat 1,ba�da fatehah baca surah Al-Kafirun 10x Rakaat 2,ba�da fatehah baca surah Al-Ikhlas 10x�..salam. Ba�da salam sujud kembali dan baca dalam sujud itu : Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummiyi wa �alaa alihi wa shohbihi wasallim.10x Subhanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha ilallahu Allahu Akbar , wala haula walaa Quwwata illa billahil �aliyyil adhiim.10x Robbana aatina fiddunya hasanah wafil aakhiroti hasanah waqinna adzabbanaar.10x Kemudian mintalah hajatmu kepada-NYA dengan khusu� dan yaqiin.Setelah itu angkatlah kepalamu dan selesailah sholatmu. Demikianlah yg disebut Sholat yang di Ajarkan oleh Nabiyullah Khidir AS. B.Istighfar : 70x Astaghfirullahal adhiim. C.Sholawat : 70x Allahumma sholli �ala Sayyidina Muhammadin Wa �ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu baru memulai membaca Ayat Al-Mulk. ( QS.Ali-Imran : 26-27 ). Dimulai dengan membaca tawasul. Fatehah Tawasul ???????�(?????)�?????? ??? ???? ????? ? ?????? ???? ???? ???? ??? ??????? ??????? ?????? ???? ???? ???????????? ????????? ??? ?? ???? ???????? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ???????? ????????? ?? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ??? ??????? ?? ????? ????? ??? ??????? ?????? ?? ??? ??? ????? ??????? ??? ???? ???? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ??? ?????? ??????? ????????? ?? ???? ?????? ??????? ??????? ?? ???? ?????? ???? ?????? ??????? ???? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ??????? ???? ?? ???? ?????? ?? ??? ??? (����..). ?? ??? ????? ??????? ??? ?????? ???????? ????????? ???? ??? ???? ??????? ??????? ???????? ??????? ????? ??????.?????? ?? ?????? ??? ???? ???? ??????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ??? ?????? ???? ???? ????????? ???? ??? ???? ???? ???? ????.???????��� Al-fatehah�( niatkan )�nuhdiihaa ilaa hadroti Sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad �bni Abdullah wa ajwazihi wa dzurriyaatihi wa ahli baytihi wa saa-iril anbiyaa-i wal mursaliin wa ali kulli minhum wa shohhabati ajma�iin. Tsumma nuhdi tsawabahaa ilaa khoodimil yauumi, tsumma ila arwahil malaikatil muqorrobiin, tsumma ilaa arwahi rijalil ghoib ainamaa kaanuu hallat arwaahahum min masyaariqil ardhi ilaa maghooribihaa barrihaa wa bahrihaa. Tsumma ilaa ruuhi Sayyidina Muhajjir ilallah Ahmad bin Isaa, wa Sayyidina Al-Faqihul Muqoddam Muhammad bin Ali Ba�alawi, wal Habib Abdurrahman bin Muhammad As-seqaf, wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad shohibur rotib, wal Habib Alwi bin Ahmad Bahsin,tsumma ilaa ruuhi Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin, tsumma ilaa ruuhi Sayyidina Syekh As-Sayyid Ad-Damad Ra, Khususon ilaa ruuhi man ajazani Al-Habib Muhammad bin Ali Syahab- Palembang. Tsumma ilaa arwaahi amwaatanaa khosh-shoh wa amwaatil muslimiina wal muslimaati �ammah.Bi-annallaha yataghosy-syaahum birrohmaati wal maghfirooti wayusak-kinuhumul jannah birohmaatihi. Asta�iinu min barokatihaa bi-annallaha yubal-lighu maqooshidanaa wa yaqdhii hajaatinaa wa yaktubus-salamata �alaina min syarril jinni wal insii waman aroodanaa bisuu-in, wa ilaa hadrotin nabiyyi Muhammadin Sholallahu �alaihi wa alihi wassallama. Al-Fatihah�..1x � Alfatihah�(niat)�kehadirat sayyidina kekasih kami Rasulullah Muhammad SAW bin Abdillah, dan kepada istri-istri beliau, dan anak keturunanya serta seluruh keluarganya dan kepada para Nabi dan Rasul dan semua keluarga mereka dan semua shahabat-shahabatnya. Kemudian ditujukan kepada semua Malaikat yang menjaga hari, dan kepada semua Malaikat yang dekat kedudukannya kepada Allah, kemudian kepada semua Rijal Ghoib dimanapun berada baik yang berada disebelah timur bumi sampai sebelah barat, baik dilautan maupun didaratan. Kemudian kehadirat Pemimpin kami Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, juga kepada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba �Alawi, kepada Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asseqaf, dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad shohibur Ratib, juga untuk Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Kemudian kepada kehadirat Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin. Kemudian juga kepada Sayyidina Syekh As-Sayyid Ad-Damad Ra, dan khususon yang mengijazahkan Al-Habib Muhammad bin Ali Syahab-Palembang. Al-Fatihah khusus kepada semua mereka yang wafat dari orang-orang muslim seluruhnya, Sesungguhnya Allah menolong mereka dengan Rahmat dan Ampunan dan menempatkan mereka di surga dengan rahmatNYA.Aku meminta pertolongan dengan sebab keberkahan Alfatihah dan mereka yang tersebut karena sesungguhnya Allah menyampaikan maksud kami dan mengabulkan hajat kami serta memberikan keselamatan atas kami dari kejelekan jin dan manusia serta orang-orang yang berniat jelek pada kami.Dan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah�� ??? ?????? ?? ?????? ??????? ????? ???? ?? ???? ????? ?? ?????? ????? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ?????? Fatihah ini dari orangtua tua tercinta Sayyid Ahmad bin Alwi Bahsin, kemudian di Ijazahkan kepada anaknya Sayyid Ali bin Ahmad bin Alwi Bahsin, Palembang ??? ???? ?????? ?????? ?? ????? ???? ????? ???? ????? ?? ????,????? ????? ??? ????,???? ?? ????,???? ?? ????,???? ?????,??? ??? ?? ??? ????.???? ????? ?? ?????? ??? ?? ?????? ?? ?????,????? ???? ?? ????? ????? ????? ?? ????,????? ?? ???? ???? ????. � Katakanlah ,� Wahai Tuhan Yang Mempunyai Kerajaan, Engkau berikan Kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut Kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam kedalam siang dan Engkau masukkan siang kedalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab ( Batas ).� (QS.Ali-Imran : 26-27 ) Dan doa ini 3 kali : ?? ???? ?? ???? ?? ????, ??? ???? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ???? ??, ????? ?? ???? ?? ???.???? ??? ?? ???? ?? ????. ?????? ?? ???? ?? ????.?? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ???? ?????? ???? ?????? ??????. Yaa Allah.3x�Antallahu laa ilaha illa anta. Wahdaka laa syariikalaka. Tazabarta an yakuuna laka waladun, wa ta�aalaita an yakuuna laka syariikun, wa ta�adhomta an yakuuna laka waziirun. Yaa Allah.3x� Iqdhi hajatii bihaqqi Muhammadin wa alihi sholawatuka �alaihi wa �alaihim ajma�iin.3x Maknanya : � Ya Allah (3x) Engkau adalah Allah, Tiada Tuhan selain Engkau dan tiada sekutu bagi-MU, Maha Kuasa Engkau jika sampai ( ada yang mengatakan ) ada anak BagiMU, Maha Mulia Engkau ( jika ada yang mengatakan ) dari adanya sekutu BagiMU, Maha Agung Engkau dari adanya) seorang ( pembantu ) pejabat. Ya Allah. 3x�Kabulkan hajatku dengan HAQ Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Shalawat ( Kesejahteraan ) dariMU atas Nabi kami Muhammad SAW dan semua keluarga beliau.� 3x Catatan : Setiap kali menyelesaikan membaca amalan ini maka disarankan untuk Sujud Syukur. Demikianlah amalan ini diulangi sampai 40 x, dan dilakukan setiap hari sampai 40 hari. Maka tidak diragukan lagi dan pasti dia akan mendapatkan kesemua itu. Bacalah Ayatnya 40 x baru ditutup dengan do�anya 3 x. Kami pertegas lagi ! ini adalah kekayaan yang tak pernah habis dan kejayaan tak tergoyahkan . Simpanlah pengetahuan ini baik-baik dan jangan diajarkan kepada sembarang orang. === Tammat Ijazah === Di Nukil oleh Al-Faqir Ilallah Taufiqurrahman ( Pangeran Sukemilung ) Dari Kitab : Almakhroju Minal Musykilati Wadzofaru Bil Hasanati ( Al-Habib.Muhammad bin Ali Syahab, Palembang )

0 komentar:

Post a Comment